Hantering av personuppgifter och Dataskyddspolicy inom Revvma EL AB - Ljus I Hem


Baca Nordic AB - Ljusihem behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Dataskyddspolicy gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Baca Nordic AB - Ljusihem och finns till för att förklara vilken sorts data Baca Nordic AB - Ljusihem behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i Baca Nordic AB - Ljusihem webbsystem, affärssystem, löneprogram och ärendehantering. Dataskyddspolicy är tillämplig på anställda, kunder och leverantörer. När kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Baca Nordic AB - Ljusihem använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. Baca Nordic AB - Ljusihem är personuppgiftsansvarig. I vissa fall bestämmer en annan part vilka personuppgifter som behandlas och varför. Baca Nordic AB - Ljusihem är då personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter å dennes vägnar.
Det är också möjligt att Baca Nordic AB - Ljusihem tillsammans med en tredje part är ansvarig för behandlingen.

Personuppgiftsbiträden

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Det innebär att Baca Nordic AB - Ljusihem är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Baca Nordic AB - Ljusihem  bestämmer då över hanteringen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Baca Nordic AB - Ljusihem ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).
Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, leasar eller erhåller finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara: Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc. Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnda data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Baca Nordic AB - Ljusihem behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
 • Utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig
 • För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.
 • Följa tillämplig lagstiftning

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. Mottagare som Baca Nordic AB - Ljusihem kan dela information med:

Tjänsteleverantörer

För kunna tillhandahålla sina tjänster tar Baca Nordic AB - Ljusihem hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt våran instruktion och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster

Vid betalningar kan personuppgifter delas med betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker. För mer information se ”Betalning”.

Övriga mottagare

Baca Nordic AB - Ljusihem kan också i vissa fall dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

Organisatoriska åtgärder

Revvma EL AB - ljusihem.se är mån om kunders och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Betalning

För att hantera betalningar behandlar Baca Nordic AB - Ljusihem eller Klarna som webbutikens betalningssystem, personuppgifter. Personuppgifter: Kortnummer, fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen, detaljer om beställningen.
Varför: För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver Baca Nordic AB - Ljusihem eller Klarna hantera personuppgifter kopplade till betalningar.
Hur: Dessa uppgifter kommer till oss vid betalning eller beställning.
Klarnas dataskyddspolicy: Klarna

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Baca Nordic AB - Ljusihem behandlar data inom EU/EES. Baca Nordic AB - Ljusihem vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Baca Nordic AB - Ljusihem har om dig och verifiera den information vi har om dig. Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (fd. Datainspektionen)

Du har som kund rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker vi hanterar dina uppgifter felaktigt.
Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, Fax: 08-652 86 52, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Integritetsskyddsmyndigheten ( f.d Datainspektionen), Box 8114, 104 20 Stockholm

Du kan läsa mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter på EUs hemsida - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Cookies och liknande tekniker.

Baca Nordic AB - Ljusihem använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig online- upplevelse. Personuppgifter: IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.
Varför: Beroende på vilken sorts tekniska data som samlas in sker behandlingen antingen efter en intresseavvägning eller samtycke.
Hur: Besökare godkänner insamlingen av data genom att bekräfta på webbplats.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webbserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida, t.e. Google adwords, Microsoft Bing.
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Google compliance: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

Microsoft compliance: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontaktuppgifter

Baca Nordic AB - Ljusihem (org. nr 559375-5050) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom mejl till ekonomi@ljusihem.se eller brev till:

Baca Nordic AB - Ljusihem, Fjärilsgatan 1, 60361 NorrköpingDataskyddspolicyn uppdaterades senast 17:e februari 2023.